{{ "Return to" | translate }} BERNAERTS.EU
Conditions of Sale - {{ viewVars.auctionTitle }}
{{'General Conditions of Sale' | translate }}

General Conditions of Sale 

Bijgewerkt 12 september 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPER

De besloten vennootschap BERNAERTS AUCTIONEERS BV deelt hierdoor mee aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden en dat eenieder die aan de veiling deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing van deze voorwaarden volledig aanvaardt.

1. Zitdag
De openbare verkoping heeft plaats bij mondeling bod en/of bij geschreven bieding. De toewijzing geschiedt aan de meestbiedende, per lot, tegen contante betaling. Ten tijde van de veiling dient de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en handtekening op de aankoopkaart van BERNAERTS AUCTIONEERS BV te vermelden, indien hij dit niet op voorhand heeft gedaan. De bieders moeten hun bod uitbrengen bij middel van het hen toegekende nummer. Bij bieding via Webcast moet de koper uiterlijk 5 uur voor aanvang van de opeenvolgende veilingsessies geregistreerd zijn door het registratieformulier op de website live.bernaerts.eu te hebben ingevuld.

2. Verbintenis van de bieder 
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping om gelijk welke reden wordt gestaakt.

3. Leiding van de verkoopsverrichtingen, orde 
De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende de verkoping. In geval de vrijheid van opbod door geweld of bedreiging of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmerd of gestoord wordt, is artikel 314 van het Strafwetboek van toepassing. Hij beslecht in laatste aanleg de geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de verkoping, onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. De veilingmeester heeft onder meer het recht: het minimum van ieder bod te bepalen, het bod te weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt; in dat geval blijft de vorige bieder verbonden, de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de bieders uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen te voegen of terug te trekken uit de veiling. In geval een limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper, heeft BERNAERTS AUCTIONEERS BV het recht voor rekening van de inbrenger/verkoper op te bieden. BERNAERTS AUCTIONEERS BV behoudt zich het recht voor gelijk welk bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers, tenzij zij in handen van BERNAERTS AUCTIONEERS BV een evenwaardig bedrag consigneren of een voldoende bankgarantie stellen.

4. Koper bij lastgeving of sterkmaking 
De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de veiling opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven.

5. Waarborg 
De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg - omtrent onder meer authenticiteit - vanwege de optredende veilingmeester en de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De goederen en kunstvoorwerpen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg. De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwerpen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingsprijzen zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis enkel ten informatieve titel verstrekt. De catalogus op papieren drager en ook consulteerbaar en te downloaden op de website www.bernaerts.be en live.bernaerts.eu prevaleert op de elektronische. Uitzonderlijk kan de verkoop van een kunstvoorwerp geannuleerd worden en de toewijzingsprijs aan de koper worden terugbetaald als hij het aangekocht voorwerp binnen de maand retourneert met het bewijs dat het een vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp in dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van de veiling.

6. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 
Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.

7. Betaling van de koopprijs en de kosten door de koper 
De betaling van een aankoop moet binnen de vijf werkdagen volgend op de veiling uitgevoerd zijn. De koper moet de koopprijs, vermeerderd met 22% op de toewijzingsprijs in de zaal en bij het afleveren van schriftelijke kooporders (fysiek of via email verzonden), vermeerderd met 25% op de de toewijzingsprijs via telefoon, of vermeerderd met 28% op de toewijzingsprijs via een live biedplatform, tot slot vermeerderd met 30% op de toewijzingsprijs via de Timed Online sale, zgn. ‘Online only’, inclusief BTW, voor de kosten, aan BERNAERTS AUCTIONEERS BV betalen.
Bovendien geeft ieder lot aanleiding tot inning van administratiekosten ten bedrage van € 2 vermeerderd met het eventueel volgrecht op een origineel kunstwerk, toegewezen vanaf € 2.000,
en wel als volgt:
4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en met € 50.000,00;
3% van het deel van de toewijzingsprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00;
1% van het deel van de toewijzingsprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000,00;
0,50% van het deel van de toewijzingsprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00;
0,25% van het deel van de toewijzingsprijs boven € 500.000,00.
Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan € 12.500.
Het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden toegepast op het volledige bedrag dat binnen deze schijf valt.
De verkoop geschiedt tegen contante betaling van de verkoopprijs in euro. Van uw totale rekening mag u tot € 3.000 cash betalen. Ook betalingen met creditcard (Visa, Mastercard) of Bancontact zijn toegestaan, alsook overschrijvingen op onze bankrekening BE02 6451 0493 5140.
Cheques gegarandeerd door een Belgische Bank (of Bancontact-kaart) worden eveneens aanvaard. De kosten voor het verzilveren van cheques worden aan de koper in rekening gebracht. Bij betaling via een niet-gecertificeerde cheque kan de levering van de artikelen worden opgeschort tot de creditering.

8. Schuldvergelijking - schuldvermenging 
De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis van de koper.

9. Herveiling - rouwkoop 
Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen, de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, onder dezelfde veilingvoorwaarden. De in gebreke gebleven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/ verkoper of aan de massa van de samenlopende schuldeisers. De rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook, onverminderd schadevergoeding om welke reden ook. Het overhandigen van een bankcheque die bij de eerste aanbieding niet terstond wordt betaald, geldt als verzuim van betaling, onverminderd de toepassing van de strafwet mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van protest, disconto en andere kosten.

10. Eigendomsovergang - maatregelen tot bewaring 
Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.

11. Staat van de goederen - bezichtiging 
Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn over de staat en de authenticiteit van de goederen en de kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen BERNAERTS AUCTIONEERS BV, de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke andere geschreven mededelingen van BERNAERTS AUCTIONEERS BV, en met name de beschrijving en/of de oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch BERNAERTS AUCTIONEERS BV, noch de instrumenterende gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een tentoonstelling gedurende dewelke BERNAERTS AUCTIONEERS BV fysiek of op afstand ter beschikking van het publiek zullen staan om naar beste vermogen en weten inlichtingen te verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit en de authenticiteit van de goederen mogelijk te maken evenals een toelichting over de eventuele gebreken of onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op BERNAERTS AUCTIONEERS BV of een deskundige door de liefhebber gekozen, met het oog op een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur van de tentoonstelling. BERNAERTS AUCTIONEERS BV is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de nieuwe omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt. Ook de bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze openbare verkoping van toepassing.

12. Ingenottreding - afhaling 
De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij de afhaling is de voorlegging van een aankoopkaart verplicht. Tijdens de veiling zelf mag geen enkel lot worden afgevoerd. Behoudens uitdrukkelijke instemming van BERNAERTS AUCTIONEERS BV zal geen enkel lot worden afgeleverd voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. De schade aangericht bij het afhalen of verplaatsen van de goederen is ten laste en gevare en voor rekening van de koper. Als de termijn van afhaling is verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum van € 5 per dag en per lot (voor administratie- en stockagekosten). Bovendien kunnen BERNAERTS AUCTIONEERS BV niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken van de termijn van afhaling. Elk transport van aangekochte goederen zal in de regel door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek van de koper kunnen BERNAERTS AUCTIONEERS BV, op kosten en risico van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane, verzekering, kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten laste van de koper. Dergelijke verzending van aangekochte goederen aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen. Voor de afhaaltermijnen verwijzen we naar de specifieke voorwaarden, vermeld in de catalogus en op de website www.bernaerts.be.

13. Terugbetaling 
In geval BERNAERTS AUCTIONEERS BV, om welke reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.

14. Geschreven en telefonische opdrachten 
Aan de hand van een geschreven opdracht belasten BERNAERTS AUCTIONEERS BV zich gratis met de aankooporders van haar cliënten. De aankoop van de loten zal zo goedkoop mogelijk geschieden in zoverre de limietprijzen of andere eventuele offertes dat toelaten. De opdrachten dienen schriftelijk per brief of per fax of via email te worden bevestigd, voorzien van de handtekening van de bieder. Een formulier voor geschreven bieding kan BERNAERTS AUCTIONEERS BV. De geschreven biedingen moeten degelijk ingevuld en ondertekend afgegeven worden aan BERNAERTS AUCTIONEERS BV of aan haar medewerkers, 5 uren voor de aanvang van het mondeling bieden of hen per (aangetekende) brief zijn bereikt voor dit tijdstip, dit laatste op risico van de schriftelijke bieder bij eventuele laattijdige ontvangst van het geschreven bod. Deze biedingen zijn geen aankooporders of commissies, doch aankoopopdrachten aan de vermelde prijs. Bij gelijk bod heeft de mondelinge bieding voorrang op het geschreven bod. Indien er verscheidene geschreven aankoopopdrachten op eenzelfde lot, met gelijke bedragen het Veilinghuis bereiken en deze geschreven biedingen de hoogste biedingen op het kwestieuze lot zijn, zal het lot worden toegewezen aan diegene wiens aankoopopdracht het eerst het Veilinghuis heeft bereikt. De veilingmeester is niet verplicht het publiek hiervan vooraf te verwittigen. Noch het mislopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet-totstandkoming, verbreking van een telefoonverbinding of storing van het netwerk, zal tot schadevergoeding ten laste van het veilinghuis kunnen aanleiding geven. In geval van meerdere gelijke biedingen, zal de eerst ontvangen bieding voorrang krijgen. De mogelijkheid om schriftelijk, telefonisch of online te bieden is een gratis dienstverlening die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van BERNAERTS AUCTIONEERS BV met zich brengt.

15. Schade 
Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt.

16. Bevoegde rechtbank 
Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, ongeacht de woonplaats van de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

ENGELS:

The private limited company BERNAERTS AUCTIONEERS BV (hereafter BERNAERTS AUCTIONEERS) announces to the participants of the sale that the sale will be held according to the terms and conditions listed below and any participation in the auctions implies the unconditional acceptance of the present conditions of sale.

1. Auction day

The auction takes place through an oral or written bid. The highest bidder for each item is the successful bidder who will purchase the item against cash payment. At the time of the purchase and to the extent that he did not previously, the potential purchaser must register by presenting proof of identity and indicating his name, address, telephone number, the number of his identity card and his signature on the registration form of BERNAERTS AUCTIONEERS. In return, he will receive a paddle with its personal number to participate in the auction. In other cases, the purchaser presents himself to complete and sign his entry form, after which he will receive a paddle with his personal number. Online sale bidders must register at least 5 hours before the beginning of the auction by filling the form on My Account. For each new online sale, the buyer must register by accepting the Terms and Conditions of sale.

2. Commitment of the bidder

By its offer, the bidder commits himself to purchase the auction items for sale at the price he has proposed. He nevertheless has no say when the sale is suspended for any reason at all.

3. Conduct of sale, order

The judicial officer maintains order during the sale. It is he who ultimately rules all possible disputes born of the sale, including the bidding increments and the designation of the highest bidder. The auctioneer has, among others, the right to set the minimum price of each offer, not to accept the bid of persons that he does not know or whose identity or creditworthiness not seemed proven - in which case, the previous bidder remains bound-, to suspend the sale, without having to explain thereon to the bidders, to split, join or withdraw any item. In case of obstruction or disruption of the auction by violence, threat or a fraudulent way, the provisions of article 314 of the Penal Code will be applied. In case a price limit has been set by the provider/seller, BERNAERTS AUCTIONEERS has the right to bid on behalf of the provider/seller. BERNAERTS AUCTIONEERS reserves the right to refuse any offer made by unknown buyers.

4. Buyer by mandate or third-party buyer

The purchaser may designate a proxy, provided that he signals it to the auctioneer at the end of the sale. The purchaser answers for the solvency and the competence of its proxy; each purchaser remains responsible for its purchase, even if another person is stated as (proxy) purchaser.

5. Guarantee

The successful bid does not imply any guarantee on the part of the auctioneer responsible for the sale nor on the part of the acting judicial officer, concerning among others the authenticity. Items and art objects are sold in the state in which they are at the auction exhibition and sale, and without any guarantee. Buyers are expected to have reviewed items and objects of art and to have made their offer being informed. The estimated prices quoted in the catalogue serve for information purposes only. If necessary, the catalogue on paper takes precedence over the electronic version (on paper catalogues can be consulted or downloaded free of charges on www.bernaerts.be ). In exceptional cases, the sale of an art object can be cancelled and the hammer price refunded to the purchaser if the object bought is returned within three weeks, with evidence that it is a falsification, and provided that the object remained in the same condition as at the time of the auction.

6. Indivisibility and particularity

All obligations of purchase are by law, jointly and indissolubly, both for legal persons as for physical persons, the responsibility of all those who buy for a joint account, the final purchaser and those who bought for him, on the securities between them and those for whom they act as guarantor, as well as the heirs and successors of each of the people mentioned above.

7. Payment of the purchase price and the additional costs by the purchaser

The purchaser in the room and the purchaser who has bid by purchase order must pay, immediately after the sale or at the time of the removal of the items, the hammer price, plus 22% (23% for Works on Paper) on the hammer price in the room and on the absentee bid, plus 25% on the hammer price by telephone bid, including VAT, for costs.
The simultaneous sale in live (webcast) bidders must pay the purchase price increased by 28% on the hammer price, VAT included.
The online only sales and/or aftersales bidders must pay the purchase price increased by 30% on the hammer price, VAT included.
For each item, an additional administrative costs of € 2 will have to be paid and, if applicable, a droit de suite (right to follow or resale right).
The droit de suite is an extension of the copyright law that entitles a compensation to the creator of a work of art in case of a resale of the work.
This right may apply both to sculptures and to graphic works of art. A droit the suite is charged in case of a resale of original works of art of living artists or artists who died less than 70 years ago and from a price of € 2,000 on.
It amounts to 4% of the price up to € 50,000.00;
to 3% of the auction price segment between € 50,000.01 and € 200,000.00;
to 1% of the auction price segment between € 200,000.01 and € 350,000.00;
to 0.50% of the auction price segment between € 350,000.01 and € 500,000.00;
to 0.25% of the auction price segment above € 500,000.00 price.
However, the droit de suite can never exceed € 12,500.
The rate of the first segment, i.e. 4%, should be applied to the entire amount that lies within this segment. (Law of 4 December 2006 and R.D. of 2 August 2007).
Only banknotes in euros (up to a total amount of € 2,999, fees included) or cheques guaranteed by a Belgian Bank (or Bancontact card) will be accepted for payment of the purchase price and costs. Cheque cashing fees will be charged to the buyer. In case of payment through a non-certified cheque, delivery of the items may be suspended until the crediting.

8. Compensation - confusion

The buyer cannot claim nor compensation, nor confusion, nor article 1653 of the Belgian Civil Code in case of trouble of the purchaser.

9. Resale - irresponsible bidding

If the purchaser, the highest bidder, the guarantor and/or the indicated proxy have failed to immediately fulfil the obligations set out in these terms and conditions or to immediately meet one of the conditions of sale, the item may be resold on the basis of an irresponsible bidding, at the expense of the highest bidder. The resale is done by the judicial officer already requested, under the same conditions of sale. The failing purchaser shall pay the difference between the purchase price and the resale price, without being able to claim the balance between the purchase price and the resale price in case the resale price exceeds the purchase price. This balance will be to the benefit of the provider/seller or to the creditors. The irresponsible bidder is required in addition to the payment of expenses caused by its negligence and by the resale, as well as other charges of any kind, without prejudice to damages for any reason whatsoever. Delivery of a cheque which is not paid immediately at the first presentation, is considered failure to pay, without prejudice to the application of the criminal law if necessary, nor of the protest, discount and other grant.

10. Transfer of ownership - provisional measures

As soon as the highest bidder is determined, all risks related to the purchases will be the responsibility of the purchaser. The item is delivered in the state it is at the time of the auction, with all its apparent and hidden defects. At the auction, the item shall be kept with the utmost care. However, the buyer must take all measures for the preservation of the item. As soon as the highest bidder is determined, items only remain on-site at the risk and under the responsibility of the purchaser, which is solely responsible for the item he bought.

11. State of the items - exhibition

Since items and works of art are exhibited before the auction, and the terms and conditions have been communicated, the purchaser is supposed to be informed fully, personally and on his own responsibility of the state of the items and art objects. He has no recourse against BERNAERTS AUCTIONEERS, against the acting judicial officer or against the auctioneer, for error, inaccuracy, or negligence in the description of the items and works of art, nor for inconvenience, discomfort, the state of the items and works of art, their repair or restoration. All data concerning items and the works of art in catalogues, advertisements, brochures or any other written or digital communication from BERNAERTS AUCTIONEERS, and especially their description, are provided only for information purposes and without prejudice. Neither BERNAERTS AUCTIONEERS, nor the acting judicial officer assume any responsibility in this regard. The sale is preceded by an exhibition during which BERNAERTS AUCTIONEERS will be available to the public to provide information to the best of its possibilities; the exhibition is intended to allow the examination of the state of conservation and the quality of the items as well as to provide guidance on possible defects or inaccuracies in the description of the catalogue. The public can also appeal to BERNAERTS AUCTIONEERS or to an expert chosen by the interested person, for a thorough review and that, for the duration of the exhibition. BERNAERTS AUCTIONEERS is not prepared to take the item back if the description of the catalogue is revoked during the sale and that the right description is given orally to the public. Each visitor is responsible for the damage that he causes to the exposed objects and items, even if it happened coincidentally or involuntarily. Similarly, the provisions of article 2280 of the Civil Code apply to this auction.

12. Passing of possession - removal

The buyer who has paid the full purchase price and costs will pass in possession of the item sold. Upon removal, it is required to submit a proof of payment. No item can be removed during the live auction itself. Unless expressly authorized by BERNAERTS AUCTIONEERS, no item will be delivered until full payment of the purchase price and costs. The damage caused during the removal or displacement of items are at the charge and risk of the purchaser. When the time period for the removal is passed, an interest of 1% per month on the hammer price will be charged, with a minimum of € 5 per day and per item. For the removal dates we refer to the terms and conditions printed in the catalogue and on the web site.

13. Refund

In case BERNAERTS AUCTIONEERS, for whatever reason, is required to repay the funds that have already been paid, no interest can be counted on this sum.

14. Written and telephone bids

Through a written bid, BERNAERTS AUCTIONEERS takes care of its customers purchase bids, free of charge. The purchase of the items is done in the cheapest way possible, provided the price limits or other possible offers allow it. The price limits set by phone are accepted at the risk of the seller. They must be confirmed by letter or fax, undersigned by the bidder. You complete the 'absentee bidding form' [link] during your visit at the auction house, or you download [link] it and deliver it no later than 24 h prior to the auction to BERNAERTS AUCTIONEERS, or you send it by email (info(at)bernaerts.be) or by fax (+ 32 3 248 15 93), no later than 5 hours prior to the start of the auction. The auctioneer will try to purchase the item for you at the most beneficial price. These bids are no purchase orders nor commissions, but the orders to buy at the price indicated. In case of equal bid, the oral offer has priority on the written and digital ones. If several written bids of the same amount on the same item reach BERNAERTS AUCTIONEERS and the written bids are the highest bid for the item in question, the item will be awarded to the first written bid having reached BERNAERTS AUCTIONEERS. The auctioneer is not required to inform the public beforehand. The non-execution of a written bid, a telephone bid or an online bid by mistake or for any other cause (technical or otherwise) cannot be the subject of a claim for damages to BERNAERTS AUCTIONEERS. The written, telephone and online bids are a free service offered to customers and cannot result in any kind of responsibility of BERNAERTS AUCTIONEERS.

15. Damage

Each visitor is responsible for the damage caused to the exposed objects and items.

16. Competent court

All disputes over the sale fall, as appropriate, under the exclusive competence of the courts of Antwerp, regardless of the domicile of the parties. In case these terms and conditions are a translation, the Dutch text will prevail.

FRANS:

Conditions générales de vente acheteur

La société à responsabilité limitée BERNAERTS AUCTIONEERS BV (ci-après BERNAERTS AUCTIONEERS BV) annonce aux participants de la vente que la vente sera organisée aux conditions générales et spécifiques mentionnées ci-dessous et que toute participation aux ventes aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.

1. Jour de la vente

La vente publique a lieu par le biais d’une offre orale ou écrite. L’adjudication se fait au plus offrant, par lot, contre paiement comptant. Au moment de la vente et pour autant qu'il ne l'ait pas fait auparavant, l’acquéreur potentiel doit s'inscrire en présentant une pièce d'identité et en indiquant son nom, son adresse, son numéro de téléphone, le numéro de sa pièce d’identité et en apposant sa signature sur le formulaire d'inscription de BERNAERTS AUCTIONEERS BV. En retour, il recevra une plaquette avec son numéro personnel pour participer aux enchères. Dans les autres cas, l'acquéreur se présente our remplir et signer son formulaire de participation, après quoi il recevra une plaquette avec son numéro personnel. Les enchérisseurs pour la vente en ligne doivent s'enregistrer au minimum 5 h avant le début des sessions en remplissant le formulaire sur Mon Compte. Pour chaque nouvelle vente en ligne, l'acquéreur devra s'enregistrer en acceptant les conditions générales de vente.

2. Engagement de l’enchérisseur

Par son offre, l’enchérisseur s’engage à acheter les lots mis en vente au prix qu’il a proposé. Il n’a néanmoins pas voix au chapitre lorsque la vente est suspendue pour des raisons quelconques.

3. Conduite de la vente, ordre

L’huissier de justice maintient l’ordre pendant la vente. C’est lui qui règle en dernier ressort tous les litiges possibles, nés de la vente, notamment concernant le montant des offres et la personne du plus offrant. Le commissaire-priseur a, entre autres, le droit de fixer le prix minimum de chaque offre, de ne pas accepter l’offre de personnes qu’il ne connaît pas ou dont l’identité ou la solvabilité ne lui semblent pas prouvées - dans ce cas, l’enchérisseur précédent reste lié -, de suspendre la vente, sans devoir s’en expliquer à ce sujet aux enchérisseurs, de diviser, joindre ou retirer n’importe quel lot. En cas d’obstruction ou de perturbation de l’enchère par violence, par menace ou par un moyen frauduleux, les dispositions de l’article 314 du Code Pénal seront appliquées. Au cas où un prix limite a été fixé par l’apporteur/vendeur, BERNAERTS AUCTIONEERS BV a le droit d’enchérir pour le compte de l’apporteur/vendeur. BERNAERTS AUCTIONEERS BV se réserve le droit de refuser toute offre faite par des acquéreurs inconnus.

4. Acquéreur par mandat ou par porte-fort

L’acquéreur peut désigner un mandataire, à condition qu’il le signale au commissaire-priseur dès la fin de la vente. L’acquéreur se porte fort de la solvabilité et de la compétence de son mandataire; chacun reste responsable de son achat, même si une autre personne est indiquée comme acquéreur.

5. Garantie

L’adjudication se fera sans aucune garantie de la part du commissaire-priseur chargé de la vente et de l’huissier de justice instrumentant, entre autres concernant l’authenticité. Les lots et objets d’art sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent à l’endroit de l’expositon et de la vente, et sans aucune garantie. Les acquéreurs sont censés avoir examiné les lots et objets d’art et avoir fait leur offre en toute connaissance de cause. Les prix d’estimation cités dans le catalogue ont une valeur strictement informative. Le cas échéant, le catalogue sur papier prévaut sur la version électronique (les catalogues sur papier peuvent être consultés et/ou téléchargés gratuitement sur www.bernaerts.be). Dans des cas exceptionnels, la vente d’un objet d’art peut être annulée et le prix d’ajudication remboursé à l’acquéreur s’il retourne l’objet acheté dans les trois semaines, avec la preuve qu’il s’agit d’une falsification, et pour autant que l’objet soit resté dans le même état qu’au moment de la vente.

6. Indivisibilité et particularité

Toutes les obligations découlant de la vente reposent de droit, conjointement et indivisiblement, tant pour les personnes juridiques que pour les personnes physiques, sur tous ceux qui achètent pour un compte commun, sur l’acquéreur final et ceux qui ont acheté pour lui, sur les cautions entre elles et ceux pour qui ils se portent caution, ainsi que sur les héritiers et ayants cause de chacune des personnes mentionnées ci-dessus.

7. Paiement du prix d’achat et des frais par l’acquéreur

L’acquéreur en salle et celui qui a enchéri par ordre d’achat doit payer le prix d’adjudication, majoré de 22% (23% pour Œuvres sur Papier) sur le prix d’adjudication, majoré de 25% sur le prix d’adjudication par téléphone, TVA incluse, pour les frais, à BERNAERTS AUCTIONEERS BV, immédiatement après la vente ou au moment de l’enlèvement des lots.
Les enchérisseurs de la vente simultanée en live (webcast) doivent payer le prix d’achat majoré de 28% sur le prix d’adjudication, TVA incluse.
Les enchérisseurs de la vente 'uniquement en ligne' et/ou de l'Après-vente doivent payer le prix d’achat majoré de 30% sur le prix d'adjudication, TVA incluse.
Chaque lot donne lieu en outre au paiement de frais administratifs d’un montant de € 2, majorés du droit de suite éventuel.
Le droit de suite s’applique pour les artistes des pays membres de l’Union européenne et des pays en dehors de l’Union européenne où selon la loi le droit de suite est applicable, et cela jusqu’à 70 ans après l’année du décès de l’artiste, pour les lots dont le prix d'adjudication est de € 2.000 ou davantage. Le droit de suite est calculé comme suit:
4 % sur la partie du prix d'adjudication jusqu’ à € 50.000 inclus;
3 % sur la partie du prix d'adjudication de € 50.000,01 jusqu’ à € 200.000 inclus;
1 % sur la partie du prix d'adjudication de € 200.000,01 jusqu’ à € 350.000 inclus;
0,5 % sur la partie du prix d'adjudication de € 350.000,01 jusqu’ à € 500.000 inclus;
0,25 % sur la partie du prix d'adjudication supérieur à € 500.000.
Le montant total de ce droit ne pourra pas excéder le montant de € 12.500. (Loi du 4 décembre 2006 et A.R. du 2 août 2007).
Seuls des billets de banque en euros (jusqu’à un montant total de € 2.999, frais inclus) ou des chèques garantis par une banque belge (ou carte Bancontact) seront acceptés pour le paiement du prix d’achat et des frais. Les frais d’encaissement des chèques seront à charge de l’acquéreur. Ce point doit être mentionné sur chaque chèque. En cas de paiement par le biais d’un chèque non certifié, la remise des lots peut être suspendue jusqu’à l’inscription au crédit.

8. Compensation - confusion

L’acquéreur ne peut invoquer ni la compensation, ni la confusion, ni l’article 1653 du Code Civil belge concernant le trouble de l’acquéreur.

9. Réadjudication - folle enchère

Si l’acquéreur, celui à qui un lot est adjugé, la caution et/ou le mandataire indiqué restent en défaut de remplir immédiatement les obligations prescrites dans les présentes conditions ou de satisfaire immédiatement à une des conditions de vente, le lot peut être remis en vente pour folle enchère à charge de celui à qui il a été adjugé. La remise en vente se fait par l’huissier de justice déjà prié, dans les mêmes conditions de vente. L’acquéreur resté en défaut est tenu de payer la différence entre le prix d’achat et celui de la réadjudication, sans qu’il puisse réclamer le solde éventuel au cas où la nouvelle vente atteint un prix de vente plus élevé. Ce solde revient à l’apporteur/vendeur ou à la masse des créanciers unis. Le fol enchérisseur est tenu en outre au paiement des frais provoqués par sa négligence et par la réadjudication, ainsi que des autres frais de toute nature, sans préjudice des dommages-intérêts pour quelque raison que ce soit. La remise d’un chèque bancaire qui n’est pas payé immédiatement à la première présentation, vaut comme omission de paiement,sans préjudice de l’application de la loi pénale s’il y a lieu, ni de l’indemnité pour frais de protêt, d’escompte et autres.

10. Transfert de propriété - mesures conservatoires

Dès l’adjudication, tous les risques afférents aux achats seront à la charge de l’adjudicataire. Le lot est transmis dans l’état dans lequel il se trouve au moment de l’adjudication, avec tous ses vices apparents et cachés. Dès l’adjudication, le lot doit être conservé avec le plus grand soin. L’acquéreur doit cependant prendre toutes les mesures utiles pour la conservation du lot. À partir de l’adjudication, les lots ne restent plus sur place qu’aux risques et à la charge de l’acquéreur, qui est seul responsable du lot qu’il a acheté.

11. État des lots - exposition

Vu que les lots et les objets d’arts ont été exposés avant la vente publique, et que les conditions de vente ont été communiquées, l’acquéreur est censé être informé entièrement, personnellement et sur sa propre responsabilité de l’état des lots et des objets d’art. Il n’a aucun recours contre BERNAERTS AUCTIONEERS BV, contre l’huissier de justice instrumentant ou contre le commissaire-priseur, pour erreur, imprécision ou négligence dans la description des lots et des objets d’art, ni pour dérangement, gêne, l’état des lots et objets d’art, leur réparation ou leur restauration. Toutes les données concernant les lots et les objets d’art dans les catalogues, annonces, brochures ou toute autre communication écrite ou numérique de BERNAERTS AUCTIONEERS BV, et plus particulièrement leur description, ne sont fournies qu’à titre d’information et sous toute réserve. Ni BERNAERTS AUCTIONEERS BV, ni l’huissier de justice instrumentant n’assume de responsabilité à cet égard. La vente est précédée d’une exposition pendant laquelle BERNAERTS AUCTIONEERS BV se tiendra à la disposition du public pour lui fournir des renseignements au mieux de ses possibilités; l’exposition a pour but de permettre un examen minutieux de l’état de conservation et de la qualité des lots ainsi que de donner des indications sur les vices ou inexactitudes éventuels dans la description du catalogue. Le public peut en outre faire appel à BERNAERTS AUCTIONEERS BV ou à un expert choisi par l’amateur, en vue d’un examen approfondi et ce, pendant toute la durée de l’exposition. BERNAERTS AUCTIONEERS BV n’est pas disposée à reprendre le lot si la description du catalogue est révoquée pendant la vente et que la bonne description est donnée oralement au public. Chaque visiteur est responsable des dégâts qu’il cause aux objets et lots exposés, même s’ils sont la conséquence du hasard ou sont involontaires. De même, les dispositions de l’article 2280 du Code Civil s’appliquent à cette vente publique.

12. Entrée en jouissance - enlèvement

L’acquéreur qui a payé entièrement le prix d’achat et les frais entre en jouissance du lot vendu. Lors de l’enlèvement, il est tenu de présenter une preuve de paiement. Aucun lot ne peut être enlevé pendant la vente même. Sauf autorisation expresse de BERNAERTS AUCTIONEERS BV, aucun lot ne sera livré avant le paiement intégral du prix d’achat et des frais. Les dommages occasionnés lors de l’enlèvement ou du déplacement des lots sont à charge et aux risques de l’acquéreur. Lorsque le délai d’enlèvement est passé, un intérêt de 1% par mois sur le prix d’adjudication sera porté en compte, avec un minimum de € 5 par jour et par lot. Pour le délai d’enlèvement nous renvoyons aux conditions spécifiques de la vente imprimées dans le catalogue et à consulter sur le site web.

13. Remboursement

Au cas où BERNAERTS AUCTIONEERS BV, pour quelque raison que ce soit, est tenue de rembourser les fonds qui lui ont déjà été versés, aucun intérêt ne pourra être compté sur cette somme.

14. Offres écrites et par téléphone

Sur base d’un ordre écrit, BERNAERTS AUCTIONEERS BV se charge gratuitement des ordres d’achat de ses clients. L’achat des lots devra se faire de la façon la moins chère possible, pour autant que les prix limites ou les autres offres éventuelles le permettent. Les prix limites fixés par téléphone sont acceptés aux risques du vendeur. Ils doivent être confirmés par lettre ou par fax et munis de la signature de l’enchérisseur. Vous remplissez le formulaire 'ordre d'achat' pendant votre visite à la salle de vente, ou vous le téléchargez [link] et le remettez au plus tard 24 h avant la vente à un des collaborateurs de BERNAERTS AUCTIONEERS BV. Vous pouvez également l'envoyer par e-mail (info@bernaerts.be) ou par fax (+ 32 3 248.15.93), au plus tard 5 heures avant le début de la vente. Ces offres ne sont pas des ordres d’achat ni des commissions, mais des commandes d’acheter au prix indiqué. En cas d’enchère égale, l’offre orale a priorité sur l’offre écrite et l'offre numérique. Si plusieurs offres d'achat écrites d'un même montant sur le même lot atteignent BERNAERTS AUCTIONEERS BV et ces offres d'achat écrites représentent l'enchère la plus élevée pour le lot en question, le lot sera adjugé à la première offre d'achat écrite ayant atteint BERNAERTS AUCTIONEERS BV. Le commissaire-priseur n’est pas tenu d’en avertir au préalable le public. Ni la non-exécution d'un ordre par écrit pour quelconque raison, ni le manque d’exécuter un ordre par téléphone ou une enchère en ligne par erreur ou pour toute autre cause (technique ou autre) pourront être l'objet d'une demande de dommages-intérêts à charge de BERNAERTS AUCTIONEERS BV. Les ordres d’achat ainsi que des offres par téléphone et les enchères en ligne sont un service gratuit offert aux clients qui n'entraînent en aucun cas une quelconque responsabilité de BERNAERTS AUCTIONEERS BV.

15. Dommages

Chaque visiteur est responsable des dommages qu’il cause aux objets et lots exposés.

16. Tribunal compétent

Tous les litiges portant sur la vente tombent, le cas échéant, sous la compétence exclusive des tribunaux d’Anvers, quel que soit le domicile des parties. Au cas où il est fait appel à des traductions des présentes conditions de vente, c’est le texte néerlandais qui prévaut.