{{ "Return to" | translate }} BERNAERTS.EU
Gebruiksvoorwaarden
Bijgewerkt 1 oktober 2016

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIERNA “GEBRUIKSVOORWAARDEN”) DEFINIËREN DE RELATIE TUSSEN AUCTION MOBILITY LLC (HET “BEDRIJF”, “WIJ”, “ONS” OF “ONZE”) EN U, DE PERSOON DIE ONS AUCTION EXPERIENCE MANAGEMENT PLATFORM GEBRUIKT VIA HET INTERNET OP HTTPS://LIVE.BERNAERTS.EU/ (DE “WEBSITE”) EN/OF ONZE MOBIELE APPLICATIE(S) DOWNLOADEN VAN HET AUCTION EXPERIENCE MANAGEMENT PLATFORM (DE “APPLICATIE”) EN ZICH REGISTREERT VOOR ONZE DIENSTEN (“U” OF “UW”). WIJ GEVEN U TOEGANG TOT DE WEBSITE EN DE APPLICATIE NAMENS BERNAERTS (HET “VEILINGHUIS”). MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE APPLICATIE GAAT U AKKOORD MET DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN HET VEILINGHUIS, DIE U HIER KUNT VINDEN, EN DIE MIDDELS VERWIJZING ZIJN OPGENOMEN. U ERKENT DAT WIJ GEEN PARTIJ ZIJN BIJ UW AANKOOP VAN ITEMS VAN HET VEILINGHUIS, EN DAT DE AANKOOP EN VERKOOP VAN ITEMS EEN TRANSACTIE IS DIE EXCLUSIEF TUSSEN U EN HET VEILINGHUIS PLAATSVINDT, EN NIET TUSSEN U EN AUCTION MOBILITY. U MAG DE DIENSTEN (ZOALS HIERONDER BESCHREVEN) ALLEEN GEBRUIKEN ALS U EEN BINDEND CONTRACT MET ONS KUNT AFSLUITEN EN U ALS PERSOON NIET UITGESLOTEN BENT VAN DE ONTVANGST VAN DIE DIENSTEN VOLGENS DE WET VAN DE VERENIGDE STATEN OF ANDERE RELEVANTIE JURISDICTIE. ALS U HET VOORGAANDE NIET KUNT BEVESTIGEN, DIENT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET TE ACCEPTEREN EN MAG U DE WEBSITE, APPLICATIE EN DIENSTEN NIET GEBRUIKEN OF DOWNLOADEN. U MAG DE DIENSTEN ALLEEN GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ALLE RELEVANTE WETTEN EN REGELGEVING.

Bindende arbitrage

ELKE VORDERING, GESCHIL OF CONTROVERSE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN OPGELOST DOOR EEN DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE IN OVEREENSTEMMING MET DE PROCEDURE DIE WORDT BESCHREVEN IN DE SECTIE GETITELD "BINDENDE ARBITRAGE EN TOEPASSELIJK RECHT" HIERONDER. LEES DE SECTIE GETITELD "BINDENDE BILATERALE ARBITRAGE EN TOEPASSELIJK RECHT" ZORGVULDIG.

Diensten

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen door de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden op de website en in de applicatie te publiceren. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door het opschorten of beëindigen van toegang tot de diensten en/of een bericht aan u. U kunt zien wanneer deze gebruiksvoorwaarden voor het laatst gewijzigd zijn door de “Bijgewerkt”"-legenda hierboven te raadplegen. Met de website en applicatie kunt u biedingen plaatsen, lopende veilingen monitoren en andere gerelateerde activiteiten uitvoeren in relatie tot het veilinghuis (samen, de “diensten”). Uw verdere gebruik van de diensten, nadat we een bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden hebben gepubliceerd, betekent uw acceptatie van die bijgewerkte voorwaarden. Aanpassingen of wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn niet bindend, tenzij schriftelijk en ondertekend door onze hiertoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger of geplaatst op de website en/of applicatie door onze naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger.

Overeenkomst in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen het bedrijf en u. U erkent dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, accepteert en begrijpt en gebonden bent aan de voorwaarden en condities. U erkent verder dat deze gebruiksvoorwaarden, samen met de privacyvoorwaarden (zoals hieronder weergegeven) en voorwaarden aangaande iedere afzonderlijke sectie van de website of applicatie, de gehele en exclusieve overeenkomst tussen ons weergeven, en elk voorstel of voorafgaande toestemming, hetzij mondeling of schriftelijk, en alle andere communicatie tussen ons met betrekking tot de website, applicatie en diensten, vervangen.

Registratie en privacy

Om bij ons te registreren en gebruik te maken van de website en applicatie, vragen we bepaalde informatie van u, waaronder uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord (samen uw “accountgegevens”). Als u informatie verstrekt die onwaar, onvolledig, verouderd of incompleet is, of als u zich voordoet als iemand anders, of we hebben redelijke gronden om dat te vermoeden, mogen we uw account beëindigen en alle huidige en toekomstige gebruik van de website en de applicatie door u weigeren.

Wij zijn toegewijd aan uw privacy en onze privacyvoorwaarden leggen uit hoe we uw accountgegevens en andere informatie die u aan ons verstrekt gebruiken, bewaren en beschermen. U kunt de privacyvoorwaarden hier lezen.

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U dient ons direct op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van uw accountgegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van uw account en u vrijwaart ons van en tegen alle verliezen, schade, claims of verplichtingen met betrekking tot het onjuiste, ongeoorloofde of onrechtmatige gebruik van uw account.

Als u een gebruiker bent die de diensten gebruikt vanuit de Europese Unie, Azië, of elke andere regio met wetten of regelgeving omtrent verzamelen, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens, die verschillen van die in de Verenigde Staten, denk er dan aan dat door de diensten, die onder de wet van de Verenigde Staten vallen, te blijven gebruiken, u uw persoonlijke informatie overbrengt naar de Verenigde Staten en dat u daarmee akkoord gaat.

Gebruik en beperkingen
Inhoud

Alle tekst, video's, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluid, artwork en programmacode, inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, uiterlijk en inrichting van de content die beschikbaar is op de website en in de applicatie (samen de “content”) is eigendom van en wordt beheerd en in licentie gehouden door ons, en wordt beschermd door handelsuitingen, auteursrecht, octrooi- en merkenrecht en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie.

De applicatie en diensten worden aangeboden onder licentie, niet verkocht. De content, website en applicatie, en alle gerelateerde intellectuele eigendommen, zijn enkel en exclusief eigendom van ons en/of onze licentiehouders en leveranciers. Wij bieden u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare licentie om de applicatie te downloaden, openen en gebruiken en de diensten, die via onze website beschikbaar zijn, te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Deze licentie geeft u niet het recht de applicatie te gebruiken op een apparaat dat u niet beheert of dat niet uw eigendom is. U mag de applicatie of content niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, plaatsen, openbaar maken, vertalen of distribueren op enige wijze, behalve zoals specifiek toegestaan door de eigenschappen en functies van de diensten (zoals posten naar of delen van afbeeldingen op bepaalde social media websites). Wij verlenen u geen licentie door implicatie of uitsluiting en behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend. De licentie die aan uw verleend wordt in het kader van deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik (maar niet voor doorverkoop of distributie) als een gebruiker van de diensten, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. U mag de content en gebruikersinterfaces, die via de applicatie of website beschikbaar zijn niet, op enigerlei wijze, reverse-engineren, decompileren of anderszins vertalen. U heeft niet het recht op de content of unieke ideeën, die te vinden zijn in de applicatie en de website, en kunt daarop het recht niet claimen.

Links naar andere websites

De applicatie en website bevatten links naar andere onafhankelijke websites van derden, en wij bieden links naar websites van derden als onderdeel van de diensten (in alle gevallen “gelinkte websites”). Deze gelinkte websites worden enkel beschikbaar gesteld als gemak voor u en op basis van uw accountgegevens of de content die u wilt bekijken. Dergelijke gelinkte websites worden niet door ons beheerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor en beheren niet de inhoud van deze gelinkte websites, waaronder de producten, informatie en materialen die op dergelijke gelinkte websites staan. U dient uw eigen onafhankelijke overweging te maken betreffende uw interactie met deze gelinkte websites. Delen van de content die we aanbieden komen van gelieerde zakelijke websites en verkopen via deze gelieerde websites kunnen voor ons commissie opleveren. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor controle op wijzigingen, aanpassingen en de kwaliteit van content, voorwaarden, aard of betrouwbaarheid van websites van derden, waaronder, maar niet uitsluitend, gelinkte websites en websites die linken naar de applicatie en/of website. U dient de betreffende voorwaarden en regels, waaronder privacyvoorwaarden en beleid voor gegevensverzameling, van websites van derden te raadplegen, en dient zich zo nodig op de hoogte te stellen van alle gewenste informatie, voordat u een transactie uitvoert met een derde partij.

Niet-toegestaan gebruik

U mag de applicatie, website of diensten niet gebruiken voor illegale, onrechtmatige of kwaadaardige activiteiten of activiteiten die wij beschouwen als ongepast, om welke reden dan ook en uitsluitend ter onzer beoordeling. Tijdens het gebruik van de applicatie, website en diensten mag u niet: (a) de identiteit van een persoon of entiteit nabootsen, ten onrechte een verkeerde weergave geven van een relatie met een persoon of entiteit, deze gebruiken of frauduleuze, misleidende of onjuiste informatie verschaffen; (b) belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, intimideren, pesten, bedreigen of anderszins schenden van de rechten van anderen, waaronder, zonder beperking, privacyrechten van anderen of rechten van publiciteit; (c) de toegang of gebruik (of een poging tot openen of gebruiken) van een andere gebruikersaccount zonder toestemming, of een beroep doen op de logingegevens van een andere gebruiker; (d) het verstrekken van enige software of materialen die virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten bevatten of andere items met een destructief karakter; (e) wijzigen, aanpassen, sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineering, decompileren of disassembleren van enige gedeelte van de toepassing, de website of de diensten; (f) een deel of geheel van de applicatie, website of diensten "framen" of "spiegelen"; (g) een robot, spider of toepassingen voor het doorzoeken van sites of andere handmatig of automatisch apparaten voor het ophalen van gegevens gebruiken, indexeren, "dataminen" of op enige wijze de navigatiestructuur of presentatie van de toepassing, de website of de diensten reproduceren of omzeilen ; (h) informatie oogsten of verzamelen over of van andere gebruikers van de toepassing, de website of de diensten; (i) het gebruiken van de applicatie, de website of de diensten voor elke andere onwettige activiteit; (j) testen, scannen of peilen van de kwetsbaarheid van de applicatie of website, noch inbreuk maken op de beveiliging of authenticatiemaatregelen betreffende de applicatie of website of acties ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de applicatie of website veroorzaken, zoals een denial of service-aanval; (k) toegang hebben tot en gebruiken van enig gedeelte van de inhoud of de diensten als u een directe of indirecte concurrent van het bedrijf bent, of enige gedeelte van de inhoud levert, openbaar maakt of doorgeeft aan een directe of indirecte concurrent van het bedrijf; (l) gebruiken of distribueren van inhoud om daarmee direct of indirect bij te dragen aan de ontwikkeling van een database of product; (m) vergemakkelijken of stimuleren van eventuele schendingen van deze sectie.

Garanties, aanspraken en beperkingen in aansprakelijkheid
Uw garanties

U verklaart en garandeert ons dat (a) alle gegevens, inclusief, zonder beperking, accountgegevens, die u aan ons verstrekt nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn, (b) u het recht heeft om accountgegevens met ons te delen en geeft ons het recht deze accountinformatie te gebruiken, zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en (c) uw gebruik van de diensten uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden niet strijdig is met gelijk welke toepasselijke wet of andere overeenkomst of de verplichting tot die u een partij heeft of waaraan uw anderszins gebonden bent.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

HOEWEL WIJ ONS INSPANNEN OM TE ZORGEN VOOR EEN CORRECTE APPLICATIE EN WEBSITE WORDEN DE APPLICATIE, WEBSITE EN ALLE ONDERDELEN DAARVAN VERSTREKT "AS IS", "MET ALLE GEBREKEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN HET BEDRIJF EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN, ZEKERHEDEN OF GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD AF MET BETREKKING TOT DE APPLICATIE, DE WEBSITE, DE DIENSTEN EN ALLE INFORMATIE OF GEGEVENS DIE WIJ AANBIEDEN AAN U, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, WAARONDER ZONDER BEPERKING (1) OVER DE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR GEWONE DOELEINDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK, (2) DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID OF VOLLEDIGHEID, (3) ONTSTAAN DOOR HET PROCES VAN BEHANDELING, PRESTATIES OF GEBRUIK OF HANDEL, EN (4) DAT DE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, DE WEBSITE, DE INHOUD OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, DAN WEL FOUTLOOS OF VOLLEDIG VEILIG ZULLEN ZIJN. VERTROUWEN OP DE APPLICATIE, DE WEBSITE EN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO.

BENT U ONTEVREDEN OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE DIENSTEN, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE MOGELIJKHEID TOT VERHAAL HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET VERWIJDEREN VAN DE APPLICATIE.

Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid of de wettigheid van elk item aangeboden door het veilinghuis, de waarheid of nauwkeurigheid van representaties van het veilinghuis, of het vermogen van het veilinghuis om elk object te verkopen, en dit ook niet kunnen garanderen.

Uw vertrouwen in de informatie, die beschikbaar is in de applicatie en/of de website of door gebruik te maken van de diensten en uw interacties met derden door middel van de diensten is UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO. De diensten kunnen worden onderworpen aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet, mobiele apparaten en elektronische communicatie en e-mailsystemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging, leveringsproblemen of andere schade die voortkomt uit dergelijke problemen. Wij behouden het recht om het volgende te doen, op elk moment, zonder nader bericht: (1) de werking of toegang te wijzigen, te schorsen of te beëindigen van de applicatie, website en diensten of enig gedeelte daarvan; en (2) de werking van de applicatie, website en/of verstrekken van diensten, of enig deel daarvan, te onderbreken als dat nodig is voor het uitvoeren van routinematig of niet-routinematig onderhoud, foutcorrectie of andere wijzigingen, of om te voldoen aan wetten.

Sommige wetgeving staat bovenstaande beperkingen in aansprakelijkheid niet toe, dus dergelijke beperkingen kunnen wellicht op u niet van toepassing zijn.

Beperkingen in aansprakelijkheid

HET BEDRIJF IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, OF OM HET EVEN WELKE SCHADE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTDERVING, VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN MANIER DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, APPLICATIE OF HUN RESPECTIEVELIJKE INHOUD, MET DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN DE WEBSITE, APPLICATIE OF DE GERELATEERDE DIENSTEN TE KUNNEN GEBRUIKEN, HET VERSTREKKEN VAN OF HET NIET VERRICHTEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN BESCHIKBAAR GESTELD OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE, DE APPLICATIE OF HUN RESPECTIEVELIJKE INHOUD, OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF DE TOEGANG VAN DE WEBSITE, GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS HET BEDRIJF OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE GEADVISEERD IS. ELKE DIENST OF INHOUD DIE WORDT VERKREGEN VIA OF BESCHIKBAAR IS DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE APPLICATIE, EN ALLE ANDERE GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF APPLICATIE, KOMT GEHEEL VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN DATA DIE DAARUIT VOORTVLOEIT.

DE STATISTISCHE EN CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF AAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ALLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEDRAAGT NIET MEER DAN HONDERD DOLLAR ($100).

BENT U ONTEVREDEN OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE WEBSITE, DE APPLICATIE OF HUN RESPECTIEVELIJKE INHOUD, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE MOGELIJKHEID TOT VERHAAL HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET VERWIJDEREN VAN DE APPLICATIE.

Sommige rechtsgebieden staan bovenstaande beperking van aansprakelijkheid en/of uitsluiting van schade niet toe, zodat dergelijke beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Vrijwaring

Hebt u een geschil met het veilinghuis, dan vrijwaart u het bedrijf (en gelieerde en dochterondernemingen, en zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met een dergelijk geschil. BIJ HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST DOET U UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE BESCHERMINGEN (HETZIJ WETTELIJK OF ANDERSZINS) DIE ANDERS DE DEKKING VAN DEZE OVEREENKOMST ZOUDEN BEPERKEN OM DERGELIJKE CLAIMS IN TE DIENEN, WAARVAN U WELLICHT WEET HEEFT OF VERDENKINGEN KOESTERT DAT ZE TEN TIJDE VAN HET AKKOORD GAAN MET DEZE OVEREENKOMST IN UW VOORDEEL WAREN.

Schadevergoeding

U zult het bedrijf en haar dochterondernemingen vrijwaren met betrekking tot eventuele rechtszaken of claims op grond van (i) uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke inbreuk door u op het auteursrecht of de intellectuele eigendomsrechten van derden; (ii) uw frauduleuze of kwaadaardige gebruik van de website, de applicatie en/of diensten, of uw verkeerde gebruik of misbruik van de website, applicatie en/of diensten of (iii) uw schending van toepasselijke wetten, voorschriften of verordeningen in verband met uw gebruik van de website, applicatie of diensten. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U HET BEDRIJF, HAAR LEVERANCIERS, ZAKELIJKE PARTNERS, BESTUURDERS, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN VRIJWAART VAN ALLE CLAIMS EN EISEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN, GEMAAKT DOOR EEN DERDE PARTIJ VANWEGE OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE INHOUD DIE IS VERZONDEN, GEPOST OF ANDERSZINS DOOR U VERSTREKT AAN HET BEDRIJF EN/OF HAAR PARTNERS EN ELKE EVENTUELE SCHENDING DOOR U OF AAN U GELIEERDE PARTIJEN, WERKNEMERS, AGENTEN EN VERTEGENWOORDIGERS VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Toestemmen met elektronische kennisgeving

Door gebruik van de website, de applicatie of de diensten, gaat u ermee akkoord dat het bedrijf met u elektronisch kan communiceren met betrekking tot administratieve, veiligheids- en andere kwesties over uw gebruik van de website, de applicatie en de diensten. U gaat ermee akkoord dat eventuele mededelingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere communicatie die het bedrijf u elektronisch stuurt zal voldoen aan de eisen van elke legale juridische mededeling, met inbegrip van dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te geschieden. Het voorgaande is niet van invloed op uw statutaire rechten.

Geldende wetgeving

U stemt ermee in dat, behalve voor zover dit onverenigbaar is met of teniet gedaan wordt door de federale wet, de wetten van de Commonwealth van Massachusetts, Verenigde Staten, ongeacht principes van conflict van wetten, deze overeenkomst en ieder eventuele claim of geschil tussen u en het bedrijf bepalen.

Bindende bilaterale arbitrage en toepasselijk recht (vervolg van de sectie getiteld "Bindende arbitrage" hierboven)

LEES DIT ONDERDEEL ZORGVULDIG, ALSTUBLIEFT. U en het bedrijf komen overeen dat alle geschillen of vorderingen bij wet of evenredigheid die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen ons en op enigerlei wijze betrekking hebben op of voortvloeien uit deze of vorige versies van de gebruiksvoorwaarden, uw gebruik van of toegang tot de website, de applicatie en de diensten, of enige product of dienst dat verkocht of gekocht is via de diensten, overeenkomstig de bepalingen in deze sectie zullen worden opgelost.

 1. Arbitrageovereenkomst
  U en het bedrijf aanvaarden beide dat alle geschillen of vorderingen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en het bedrijf die op enigerlei wijze betrekking hebben op of voortvloeien uit deze of eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden, de relatie tussen u en bedrijf, uw gebruik van of toegang tot de website, applicatie of diensten, of enig product of dienst dat wordt verkocht, aangeboden of aangekocht via de diensten (een "geschil") uitsluitend zullen worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage, en niet in de rechtbank.

  In afwijking van de keuze van de bepaling van de wet inzake de gebruiksvoorwaarden hierboven, getiteld “Toepasselijke wetgeving”, regelt de Federale Arbitragehof Act de interpretatie en de uitvoering van deze arbitrageovereenkomst voor zover mogelijk en met uitsluiting van eventuele conflicterende wetten van de federale of staatsrechtelijk. De gebruiksvoorwaarden en deze arbitrageovereenkomst beschouwen een transactie van handel tussen staten.

  1. Verbod collectieve aanklachten en representatieve handelingen en niet-persoonlijk voordeel
   U EN HET BEDRIJF KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN ONS CLAIMS KAN INDIENEN TEGEN DE ANDERE PARTIJ, ALLEEN OP EEN INDIVIDUELE BASIS EN NIET ALS EISER OF COLLECTIEVE AANKLACHT OF ALS VERTEGENWOORDIGER OF ALS ACTIE OF PROCEDURE VAN EEN PRIVÉ-ADVOCAAT OF RECHTER. U GAAT ER DAAROM MEE AKKOORD DAT U AFZIET VAN HET RECHT OP EEN RECHTSPROCES EN HET RECHT OM EEN COLLECTIEVE AANKLACHT OF ARBITRAGE IN TE DIENEN, OP TE STARTEN OF DAARAAN DEEL TE NEMEN, TEGEN HET BEDRIJF OF ELKE VERMEENDE COLLECTIEVE AANKLACHT OF ARBITRAGE TEGEN HET BEDRIJF. TENZIJ ZOWEL U ALS HET BEDRIJF ANDERS OVEREENKOMEN, KAN DE ARBITER NIET MEER DAN ÉÉN CLAIM VAN PERSONEN OF PARTIJEN SAMENVOEGEN, EN KAN HET GEEN VOORRANG HEBBEN OP ELKE VORM VAN EEN GECONSOLIDEERDE, REPRESENTATIEVE, KLASSE- OF PRIVATE-RECHTBANK ACTIE OR PROCEDURE. OOK KAN DE ARBITER ALLEEN EEN TEGEMOETKOMING TOEKENNEN (WAARONDER GELDELIJK, VOORLOPIG OF DEFINITIEF) IN HET VOORDEEL VAN DE PARTIJ DIE VERZOEKT OM EEN TEGEMOETKOMING EN ALLEEN VOOR ZOVER NODIG IS OM TE ONDERSTEUNEN BIJ DE INDIVIDUELE CLAIMS VAN DE PARTIJ(EN). EEN TOEGEWEZEN TEGEMOETKOMING KAN NIET VAN INVLOED ZIJN OP ANDERE GEBRUIKERS. Als een rechtbank besluit dat toepasselijk wetgeving zich verzet tegen de handhaving van eventuele beperkingen in deze overeenkomst, inzake een bepaalde claim voor tegemoetkoming, dan moet deze vordering (en alleen deze vordering) worden gescheiden van de arbitrage en kan deze worden voorgelegd aan de rechtbank,onverminderd het recht van u en het bedrijf op beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Alle andere claims zijn onderhevig aan arbitrage.

  2. Arbitrageprocedures
   In afwijking van een tegengestelde bepaling in de FAA of de toepasselijke AAA-regels zijn alle problemen in een geschil ter beslissing van de arbiter.

   De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (”AAA”) volgens haar regels en procedures, met inbegrip van de Regels voor arbitrage van consumenten (indien van toepassing) ("AAA-regels"), zoals gewijzigd door deze arbitrageovereenkomst. De regels uitgevaardigd door de AAA betreffende klasse-arbitrage zijn niet van toepassing. De AAA-regels bepalen het aantal arbiters, die zich uitspreken over een arbitrage, zoals uitgevoerd krachtens deze arbitrageovereenkomst. De AAA-regels zijn online beschikbaar op adr.org, door te bellen naar de AAA op 1-800-778-7879, of door te schrijven naar het bedrijf via het adres in de kennisgeving hieronder. U erkent dat u toegang heeft tot de AAA-regels en ermee akkoord gaat en dat u een gedrukt exemplaar van de AAA-regels van het bedrijf of AAA kunt krijgen. In het geval van een conflict tussen de AAA-regels en deze arbitrageovereenkomst, is deze arbitrageovereenkomst leidend en is de arbiter gebonden aan de voorwaarden in deze arbitrageovereenkomst.

   Een partij die van plan is om arbitrage in te schakelen dient eerst een ingevuld formulier “Kennisgeving van geschil” te sturen naar de andere partij, middels aangetekende post, waarin uw naam, contactinformatie, een beschrijving van het geschil, en uw gevraagde vrijstelling ("kennisgeving") vermeld staat. De kennisgeving aan het bedrijf dient te worden verzonden naar Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Verenigde Staten. Het bedrijf stuurt alle kennisgevingen aan u naar het fysieke adres dat we in ons bestand aan uw bedrijfsaccount hebben gekoppeld, met een kopie naar uw e-mailadres in ons bestand; het is uw verantwoordelijkheid om uw fysieke adres en e-mailadres up-to-date te houden.

   Indien u en het bedrijf niet in staat zijn om de claims, zoals beschreven in de kennisgeving binnen 30 dagen nadat de kennisgeving verstuurd is, op te lossen, kunt u of kan het bedrijf een arbitrageprocedure starten. Een formulier voor het initiëren van arbitrageprocedures is beschikbaar op de website van AAA via www.adr.org. Naast het indienen van dit formulier bij de AAA, overeenkomstig haar regels en procedures, moet de partij die de arbitrage initieert een kopie van het ingevulde formulier naar de tegenpartij sturen. U kunt een kopie sturen naar het bedrijf via Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Verenigde Staten. Als het bedrijf een arbitrage tegen u initieert, stuurt deze een kopie van het ingevulde formulier naar het fysieke adres dat we hebben gekoppeld aan uw bedrijfsaccount, met een kopie naar uw e-mailadres in ons bestand. Een voorstel tot beslechting door u of het bedrijf zal niet aan een arbiter worden voorgelegd.

   De arbitragehoorzitting zal plaatsvinden in Boston, Massachusetts, Verenigde Staten.

   De arbiter beslist over de inhoud van alle aanspraken overeenkomstig toepasselijke wetgeving, met inbegrip van erkende beginselen van rechtvaardigheid, en zal alle claims eerbiedigen van privileges die wettelijk erkend zijn. De arbiter is niet gebonden aan uitspraken in voorgaande arbitrages waarbij andere gebruikers betrokken waren, maar is gebonden aan uitspraken in voorgaande arbitrages, waarbij dezelfde gebruiker van het bedrijf is betrokken, voor zover dit vereist is door de toepasselijke wetgeving. De toekenning van de arbiter is definitief en bindend en een oordeel over toekenning door de arbiter kan worden gevraagd bij elke rechtbank die hiervoor bevoegd is.

   De arbiter is bevoegd om te verplichten tot voldoende onderzoek voor de oplossing van het geschil en tot toekenning van deze vrijstelling zoals anders wettelijk zou worden toegestaan; mits, echter, dat in geen geval het recht tot onderzoek dat wordt toegekend aan de partijen meer is dan 25 interventies, 35 documentaanvragen, 10 dagvaardingen aan derden en drie deposities (van niet meer dan zeven uur elk), met inbegrip van deposities door derden, per partij. De partijen kunnen dergelijke pre-arbitrage en post-arbitrage bijeenkomsten (inclusief briefings tijdens arbitrage) aanvragen wanneer ze willen, op voorwaarde dat geen der partijen hier buitenproportioneel gebruik van maakt. Indien een partij een motie indient, zal de arbiter de motie beoordelen en deze ofwel weigeren of een verzoek doen voor een tegenbriefing door de niet-bewegende partij, die niet vereist is totdat de arbiter hierom verzoekt. De arbiter kan een motie niet aannemen zonder dat de tegenpartij gelegenheid heeft om zich te weren. De totale duur van de hoorzittingen van de arbitrage bedraagt ten hoogste 25 uur, gelijk verdeeld tussen de strijdende partijen. Alle onderzoek wordt niet later dan 120 dagen na de benoeming van de arbiter uitgevoerd. De hoorzitting wordt uiterlijk binnen 180 dagen na de benoeming van de arbiter afgesloten, tenzij het tijdsschema van de arbiter een latere hoorzitting vereist. De arbiter kan deze limieten alleen op verzoek van een partij verlengen, als de arbiter een uitzonderlijke reden voor de uitbreiding ziet. De partijen kunnen deze limieten verlengen met wederzijds goedvinden.

  3. Kosten van arbitrage
   Betaling van alle kosten van indiening, administratie en arbitrage zullen worden bepaald op basis van de regels van de AAA, tenzij anders vermeld in deze arbitrageovereenkomst.

  4. Scheidbaarheid
   Met uitzondering van elk van de bepalingen in sectie 1 hierboven ("verbod op collectieve aanklachten, representatieve acties en niet-persoonlijke verlichting"), blijven alle overige delen van deze arbitrageovereenkomst nog steeds van toepassing, als een arbiter of rechter besluit dat enig onderdeel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is.

  5. Uitsluitingsprocedure
   ALS U EEN NIEUWE BEDRIJFSGEBRUIKER BENT, KUNT U ERVOOR KIEZEN OM DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE WEIGEREN (“UITSLUITEN”) DOOR HET BEDRIJF EEN SCHRIFTELIJKE UITSLUITINGSVERKLARING TE STUREN (“UITSLUITINGSVERKLARING”). DE UITSLUITINGSVERKLARING MAG NIET LATER WORDEN VERSTUURD DAN 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET EERST GEACCEPTEERD HEEFT. U DIENT DE UITSLUITINGSVERKLARING TE STUREN NAAR Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Verenigde Staten.

   Uw uitsluitingsverklaring dient te worden voorzien van uw naam, adres (inclusief straatnaam, woonplaats, provincie en postcode), en de gebruikersnaam-/namen en e-mailadres(sen) die zijn gekoppeld aan de accounts van het bedrijf waarop de uitsluiting van toepassing is. U dient de uitsluitingsverklaring te ondertekenen en te dateren om deze van kracht te laten worden. Deze procedure is de enige manier waarop u de arbitrageovereenkomst kunt uitsluiten. Als u de arbitrageovereenkomst uitsluit, blijven alle andere onderdelen van de overeenkomst en het onderdeel over juridische geschillen op u van toepassing. Het uitsluiten van deze arbitrageovereenkomst heeft geen invloed op enig voorgaande, andere, of toekomstige arbitrageovereenkomst die u mocht hebben met het bedrijf.

   Deze arbitrageovereenkomst blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst in stand.

 2. Justitiële instantie voor juridische geschillen
  Tenzij u en het bedrijf anders overeenkomen, gaat u, als de arbitrageovereenkomst hierboven niet van toepassing is op u of een bepaalde claim of geschil, bijvoorbeeld als gevolg van uw beslissing de arbitrageovereenkomst uit te sluiten of als gevolg van een beslissing van de arbiter of een gerechtelijke uitspraak, ermee akkoord dat elke claim of geschil dat is ontstaan of kan ontstaan tussen u en het bedrijf moet worden opgelost, uitsluitend door een staats- of federale rechtbank gevestigd in Boston, Massachusetts, Verenigde Staten. U en het bedrijf komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken gevestigd in Boston, Massachusetts, Verenigde Staten met het oog op een proces naar aanleiding van dergelijke claims of geschillen.

Interpretatie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om te worden geïnterpreteerd in de Engelse taal, en elke vertaling wordt slechts gemaakt voor het gemak van de partijen. In het geval van een conflict tussen de Engelse en de vertaalde versies, prevaleert de Engelse versie.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentrelatie tussen u en het bedrijf bestaat als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of toegang tot of het gebruik van de website, de applicatie of hun respectievelijke inhoud. De prestaties van het bedrijf onder deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan bestaande wetten en juridische processen, en niets in deze gebruiksvoorwaarden is in strijd met de plicht van het bedrijf om te voldoen aan verzoeken van de overheid, rechtbank of wettelijke voorschriften of de vereisten met betrekking tot uw toegang of gebruik van de website en/of de applicatie of de informatie die is verstrekt aan of verzameld door het bedrijf met betrekking tot dergelijk gebruik.

Indien enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip, maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking zoals hierin is bepaald, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en zal de rest van de gebruiksvoorwaarden van kracht blijven. Een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van iedere mededeling in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met de gebruiksvoorwaarden, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk aangemaakt en bewaard zijn in gedrukte vorm. Tenzij anders vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, dienen alle kennisgevingen, machtigingen en goedkeuringen hieronder schriftelijk plaats te vinden en worden geacht te zijn gegeven middels: (i) persoonlijke bezorging, (ii) de tweede werkdag na versturen per post, (iii) de tweede werkdag na het versturen via een bevestigde fax of (iv) de eerste werkdag na het versturen per e-mail. Meldingen aan ons dienen schriftelijk te worden verzonden aan het volgende adres: Auction Mobility, t.a.v. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Verenigde Staten, en meldingen aan u zullen gestuurd worden aan het e-mailadres dat u ons verstrekt, waarvan wijzigingen schriftelijk aan de andere partij kunnen worden meegedeeld. Geen oponthoud of vertraging van beide partijen in het opkomen voor haar rechten zal afbreuk doen aan of beperkend optreden ten aanzien van de rechten van die partij, en afstand doen van dergelijke rechten of van enige overtreding van eventuele contractuele voorwaarden wordt niet opgevat als een verklaring van afstand van enig ander recht of van enige latere overtreding. U mag geen van uw rechten of verplichtingen hieronder toewijzen, hetzij door wetswerking of anderszins. Wij kunnen onze rechten en voorrechten onder deze gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van uw gebruikersregistratie), toewijzen zonder uw toestemming in het kader van een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of een aanzienlijk deel van onze activa, of een filiaal, of in verband met een wijziging van bestuur. Onder voorbehoud van het voorgaande, zullen deze gebruiksvoorwaarden binden en strekken tot het voordeel van de partijen, hun respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Geldigheid en beëindiging

De inhoud van deze gebruiksvoorwaarden blijft van kracht zolang u toegang heeft tot en gebruik maakt van de applicatie, website en/of diensten. De onderdelen “Inhoud”, “Garanties, voorbehoud en beperkingen in aansprakelijkheid”, “Toepasselijke wet en jurisdictie”, “Interpretatie” en “Schadevergoeding”, en dit onderdeel blijven in stand in het geval van beëindiging of verloop van deze gebruiksvoorwaarden.

Vragen? Neem contact met ons op via legal@auctionmobility.com.

57026969v.2